1. Home
  2. Viet Nam
  3. Download of Application Guideline and Application Documents
Viet Nam

Download of Application Guideline and Application Documents /
Tải về “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ” và “Hồ sơ dự tuyển”

Please refer to the Application Guideline and submit a full set of Application Documents by the deadline.

Ứng viên vui lòng nghiên cứu kỹ cuốn “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ” và nộp 1 bộ “Hồ sơ dự tuyển” về chương trình

A. Application Guideline / Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển

1. Application Guideline (PDF / 1.1MB)

B. Application Documents / Hồ sơ dự tuyển

1. Application Form, Checklist of Application Documents, and Questionaires (Bộ hồ sơ, Danh mục các tài liệu cần nộp và các loại bảng hỏi) (Excel / 142KB)
2. Form of Research Proposal (Biểu mẫu Đề cương Nghiên cứu) (Word / 47KB)
3. Reference Letter – Annex / Thư giới thiệu (Word / 71KB)
4. Official Nomination letter / Công văn của cơ quan cử cán bộ dự tuyển (Word / 58KB)

※To download all application documents, please click here. (zip / 153KB)
※Để tải về toàn bộ các mục của Hồ sơ dự tuyển, nhấn vào đường dẫn Hồ sơ đầy đủ. (zip / 153KB)

Please check the example of how to fill out the Application Form below.
The example of how to fill out the Application Form (Vietnamese): Please click here. (PDF / 611KB)
Ứng viên vui lòng tham khảo Mẫu hồ sơ dự tuyển.
Hướng dẫn điền thông tin và trả lời các câu hỏi trong bộ hồ sơ: Mẫu hồ sơ dự tuyển. (PDF / 611KB)
Page Top
Page Top